Integritetspolicy

1.     ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Frepart behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen www.frepart.se samt våra produkter och tjänster. För vissa av Freparts tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Du informeras om dessa villkor i samband med att du använder tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både privatpersoner och företagskunder som använder webbplatsen www.frepart.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.     PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Frepart AB, org. Nr 556467-2201, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 17.

3.     RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster, eller för hänvisning vidare till Freparts koncernföretag och/eller samarbetspartners godkänner du och samtycker till att Frepart behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Frepart. I sådant fall kommer Frepart inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Fullgöra avtal med dig

Om du är privatperson och köper produkter och/eller tjänster från Frepart, ett koncernbolag eller en samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Intresse att förvalta affärsrelationen med ett kundföretag

Om du är representant för ett kundföretag som köper produkter och/eller tjänster från Frepart, ett koncernbolag eller en samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att tillhandahålla de produkter och/eller tjänster samt support som företagskunden köpt.

Freparts marknadsföringsintresse

Frepart kan behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål för att det är nödvändigt för Freparts intresse att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

4.     NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Frepart samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker och använder webbplatsen www.frepart.se, kontaktar vår kundservice, eller köper en produkt eller tjänst. Frepart kan även få information från Freparts koncernbolag eller samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera erbjudanden och köp av produkter eller tjänster som du är eller kan vara intresserad av.

5.     VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

När du köper en produkt eller tjänst eller i övrigt kontaktar oss kan Frepart komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, din befattning, dina kontaktuppgifter och din IP-adress.

6.     VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Frepart behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administrera och förbättra webbplatsen www.frepart.se;
 • Förbättra kundupplevelsen;
 • Fullgöra förpliktelser gentemot kunder, som att behandla din informationsbegäran;
 • Marknadsföring;
 • Tillhandahålla support och service;
 • För leverans av produkten/tjänsten samt kommande uppgraderingar;
 • Hänvisa dig vidare till andra koncernbolag och/eller samarbetspartners för att dessa bolag ska kunna erbjuda produkter och tjänster till dig;
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärsutveckling relaterat till Freparts produkter och tjänster, samt webbplatsen frepart.se; och
 • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav eller myndighetskrav.

I vissa fall kan vi tillhandahålla särskild information om och begära ditt samtycke till att Frepart skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig avseende våra produkter och tjänster, via e-post eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den programvara du använder.

7.     HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Frepart har en gallringsrutin som innebär att inaktuella personuppgifter raderas eller anonymiseras en gång per år. Frepart kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Freparts rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.     VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Frepart kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag och samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Frepart kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Frepart räkning, exempelvis koncernbolag, samarbetspartners och IT-leverantörer.

Frepart för över personuppgifter till IT-leverantör i land utanför EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för webbplatsen www.frepart.se, samt till Google i USA, genom Google Analytics, för att möjliggöra analys av användning av webbplatsen www.frepart.se. Frepart kan även komma att lämna ut dina uppgifter till leverantörer i USA och Sydafrika (Microsoft, Google, Zapier och DeviceMagic) för att hantera supportärenden och anknytande produkter och/eller tjänster.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Freparts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Frepart vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Frepart kommer att säkerställa att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

9.     GOOGLE ANALYTICS

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”) på grund av vårt berättigade intresse (dvs. intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av vårt interneterbjudande enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR). Google använder kakor. Information som skapas av kakan genom användarnas utnyttjande av onlineerbjudandet överförs i regel av Google till en Google-server i USA och sparas där. De uppgifter som registreras med kakorna på denna väg raderas automatiskt en gång i månaden efter 14 månader.

Google är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därigenom en garanti att respektera EU:s dataskyddslagstiftning

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google kommer att använda denna information på vårt uppdrag för att utvärdera användarnas utnyttjande av vårt onlineerbjudande av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter inom detta onlineerbjudande och för att utforma ytterligare tjänster i samband med utnyttjandet av onlineerbjudandet och internetanvändningen. Då kan avpersonifierade användarprofiler skapas utifrån bearbetade uppgifter från användarna.

Vi använder Google Analytics för att inom Googles och dess partners reklamtjänster endast indikera sådana användare som även har visat intresse för vårt onlineerbjudande, eller som uppvisar de specifika egenskaperna (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms med hjälp av de besökta webbsidorna) som vi förmedlar till Google (s.k. ”Remarketing- , eller ”Google-Analytics-målgrupper”). Med remarketingmålgrupper vill vi också se till att våra annonser ligger i linje med användarnas potentiella intresse och inte är irriterande.

Hos användare som utnyttjar Google Analytics reklamfunktioner aktiveras funktioner som remarketing i Googles displaynätverk för produkter såsom AdWords med hjälp av Google-kakor. Ytterligare information om Googles användning av sådana kakor finns i ”Vanliga frågor” om Googles sekretesspolicy. I inställningarna för reklam kan du ändra inställningen för kakor eller inaktivera dessa funktioner.

Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Det betyder att användarnas IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra fördragsstater inom det europeiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen av Google-server till USA och förkortas där. Den från användarens webbläsare överförda IP-adressen sammanställs inte med annan information från Google. Användarna kan förhindra att kakorna sparas genom en inställning på sin webbläsares program; användarna kan också förhindra att data som genereras av en sådan kaka genom användning av onlineerbjudandet skickas till Google, liksom att de behandlas av Google genom att ladda ner följande program som finns under länken nedan:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Ytterligare information om Googles dataanvändning, möjligheter att göra inställningar och att framföra invändningar finns på Googles webbsidor: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv (”Googles användning av data när du använder webbplatser eller appar från våra partners”), https://policies.google.com/technologies/ads (”Dataanvändning för reklamändamål”), http://adssettings.google.com/authenticated (”Hantera information som Google använder för att visa annonser”).

10. ZAPIER

Vi använder Zapier för att överföra data mellan våra system och för att underlätta integrationer med våra kunder och leverantörers IT system. Endast den absolut mest nödvändiga information skickas i dessa API flöden och Zapier sparar ingen information på sina servrar mer än loggar under kortare perioder.

Zapier är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därigenom en garanti att respektera EU:s dataskyddslagstiftning

( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNk2AAG&status=Active ).

 

11. MICROSOFT

Vi använder Microsofts olika tjänster för att överföra data mellan våra system och för att underlätta integrationer med våra kunder och leverantörers IT system samt Backup av våra egna system. Både affärsstöd och e-postkonton. Microsoft är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därigenom en garanti att respektera EU:s dataskyddslagstiftning

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

 

12. DEVICE MAGIC

Vi använder Device Magics tjänster för att överföra data mellan våra system och för att underlätta integrationer med våra kunder och leverantörers IT system. Device Magic har sitt säte i Sydafrika och har en Privacy Policy som speglar EU:s dataskyddslagstiftning

https://www.devicemagic.com/privacy ).

 

13. NYHETSBREV

På vår internetsida finns möjlighet att prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Data från anmälningsformuläret överförs till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Dessa är:

 • E-post-adress
 • Befattning
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Land
 • Obligatoriska rutor är bara e-postadress och land
 • Temaområde (bransch, övrigt)
 • Källa

Dessutom registreras följande uppgifter vid registreringen:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tidpunkt för registreringen
 • Uppgift om att sekretesspolicyn har lästs

14. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIF TER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Frepart har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter som överförs till tredje parter och mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

15. COOKIES M.M.

Frepart använder cookies och liknande tekniker i enlighet med Freparts policy för cookies, se www.frepart.se/cookies

16. DINA RÄTTIGHETER

Frepart ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få rätta, avidentifiera, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Frepart kan även på eget initiativ göra detta.

Du har rätt till att av Frepart begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig samt en rätt att invända mot behandlingen. Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad begäran, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Frepart om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Om du inte vill att Frepart behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Frepart.

17. KONTAKTINFORMATION

Frepart ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@frepart.se eller Frepart AB, Mekanikervägen 10, 146 33 Tullinge med märkning på kuvert ”Att: Integritetsansvarig”.

18. ÄNDRINGAR

Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Frepart att publicera den justerade integritetspolicyn på www.frepart.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Frepart genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Frepart att informera dig via e-post.